Co třeba tohle?

Vystřihni si Luciána!
(stačí stáhnout, vytisknout, vystříhnout)

Vystřihni si Luciána

Krok za krokem celým rokem!
( kalendář na celý rok. Vytiskněte si jej raději na tvrdší papír, ať vydrží)

Krok za krokem celým rokem

 

 

 

 
 

Krátké informace

Aktuálně

Různé odkazy

Ztracená kapela

 

 

 

 

 

 

 

Tady budeme shromažďovat všechno, o čem jsme si povídali, abyste si to někdy mohli s rodiči připomenout

 

Advent 2013

1.12. - Vydej se na cestu – máme před sebou 4 adventní neděle...čas, kdy se můžeme chystat, těšit i připravovat pro narození Ježíška...

8.12. - Rozsviťte světla – světlo je lepší než tma, světlo zahání tmu – rozsviťte si tedy každý sám v sobě...

15. 12. - Obraťte se – Jan Křtitel vyzýval lidi, aby se změnili, obrátili – změň něco ve svém životě – udělej třeba někomu radost, připrav něco hezkého pro ostatní...

22. 12. - Poslouchejte a naslouchejte! - Josefovi se zjevil anděl – posel z nebe a Josef mu naslouchal a poslechl ho...Vánoce jsou už za dveřmi, naslouchejme...třeba tak, že si každý den přečteme nějaký příběh z Bible...

Texty z evangelií letošní doby velikonoční nás přiměli zamyslet se nad životem takové ovečky nebo beránka. Kde obvykle bydlí? Co rádi jí? Kde se pasou stáda oveček? Co dělá pastýř? Jak vypadá vlna ovečky? Co se z ní dá vyrobit? A proč se v evangeliích píše o ovečkách a Pastýři?

7. dubna - 2. neděle velikonoční – Ovečka je bílá
O prvotní církvi, o vzkříšeném Kristu,příběh o Tomášovi. O křtu... bílou srstí. Vyrábění oveček z ovčího rouna (děti si je berou s sebou domů, postupně jim budou přibývat další předměty). "Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."

14. dubna - 3.neděle velikonoční – Ovečka má pastýře
Příběh z evangelia – o velikém rybolovu. Hra na lovení ryb. „Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu.“

21. dubna - 4. neděle velikonoční – Ovečka poslouchá pastýře
Povídáme si, že ovečka slyší Pastýřův hlas a Pastýř slyší ovečky - podle rolniček nebo zvonečků? "Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou.“

28. dubna - 5. neděle velikonoční – Ovečka má stádo
Povídáme si, jak to chodí v takovém stádečku. „Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem, a on - Bůh s nimi - bude jejich Bohem.“ „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem."

R O K   2013 - DO VELIKONOC
CO SE SKRÝVÁ V PŘÍBĚZÍCH

V následujících nedělích budeme sledovat, co se skrývá v příbězích v Bibli. O čem si čtou dospěláci při mši? Pochytáme my malí také něco?

6. ledna – Slavnost Zjevění Páně: HVĚZDA: "Uviděli jsme jeho HVĚZDU na východě a proto jsme se mu přišli poklonit." Tak hledali 3 mudrci z východu narozeného židovského krále.

13. ledna – Slavnost Křtu Páně: VODA: "Já vás křtím VODOU. Přichází však někdo mocnější než já, jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm", říkal Jan Křtitel lidem o sobě a o Ježíšovi.

20. ledna – 2. neděle v mezidobí: VÍNO: "Už nemají VÍNO", řekla Ježíšova matka Maria, když byli na svatbě v Káni. Ježíš proměnil vodu ve víno.

27. ledna – 3. neděle v mezidobí: KNIHA: Ježíš šel v Nazaretě v sobotu do synagogy. "Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu KNIHU proroka Izaiáše". Četl lidem slova o sobě.

3. února – 4. neděle v mezidobí: PROROK: "Žádný PROROK není vítaný ve svém domově". Povídání o Ježišovi, Eliášovi, Jonášovi a Danielovi.

10. února – 5. neděle v mezidobí: RYBA: O tom, jak rybáři za celou noc nic nechytili, ale na Ježíšovo slovo nachytali "veliké množství RYB, až se jim sítě téměř trhaly."

17. února – 1. neděle postní: POUŠŤ: Jak "Duch Svatý vodil Ježíše POUŠTÍ čtyřicet dnů a ďábel ho pokoušel" - a také o postní době.

24. února – 2. neděle postní: HORA: Co se jednou stalo, když "Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vystoupil s nimi na HORU pomodlit se?"

3. března – 3. neděle postní: FÍKOVNÍK: O Boží trpělivosti: Ježíš vypráví toto podobenství: "Jeden člověk měl na své vinici zasazený FÍKOVNÍK a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel."

10. března – 4. neděle postní: OTEC a SYN: Podobenství o tatínkovi a synech; o ztracení a o návratu; o lítosti a odpuštění.

17. března – 5. neděle postní: KÁMEN: Příběh o Ježíšovi a ženě. A také o nás, když nám spadne kámen ze srdce. "Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí po ní KAMENEM".

Hvězda Voda Víno
Kniha Prorok Ryba
Poušť Hora Fíkovník
Otec a syn Kámen Kříž

Alenka pro nás vymyslela a vyrobila moc krásnou pomůcku - krajinku s postavičkami z Nového Zákona - která se nám hodí právě teď v postní době. Podívejte se (všechny obrázky jsou tady):

Uzdravení ochrnulého Proměnění na hoře
   
   
Květná neděle Poslední večeře

 

2.1. ... VOLÁ!!! volá Samuela, Ježíš volal své učedníky.
22.1. ...POSÍLÁ (do světa) S ÚKOLEM. Posílá Jonáše do Ninive, Ježíš posílá své               učedníky.
29.1. ...UČÍ (slyšet Jeho hlas). Boží hlas slyšeli proroci, Ježíš učil v synagoze.
5.2.   ...UZDRAVUJE. Příběh o Jobovi, Ježíš uzdravuje mnoho nemocných.
12. 2 ... ZBAVUJE ZLÉHO. Očištění od malomocenství.
19.2. ... ODPOUŠTÍ HŘÍCHY. Ježíš odpouští hříchy ochrnulému.

Prožíváme advent a těšíme se na Vánoce

 

 

Varhany jsou zvláštní nástroj, bývají nejen největší z nástrojů, ale také se skládají z velkého množství píšťal, které mají různý zvuk.
Aby se varhany rozezněly, musí do nich proudit vzduch, ať už dnes motorem nebo dříve přes měchy. Díky tomu varhany hrají na nejrůznější způsoby hudebních nástrojů a jednotlivé píšťaly spolu ladí dohromady.
Ve společenství, kde se scházíme, je také každý jiný, ale společně nás "pohání" jeden Duch, každý se může "rozeznít" svým rejstříkem přes různé píšťaly. Pojďme si povídat o tom, jaká témata můžeme v sobě rozeznívat!
11.9. Jak odpouštět
18.9. Jak přát druhým radost
25.9. Jak hledat Boží království
2.10. Jak přát druhým pokoj
9.10. Jak svědčit o Bohu
16.10. Jak dávat Bohu, co mu patří
23.10. Jak zachovávat přikázání
30.10. Jak sloužit lidem
6.11. Jak následovat Krista
13.11. Jak využívat darů
20.11. Jak ladit dohromady s ostatními

p.s. Varhany nás taky inspirují, protože bychom rádi postavili nový nástroj v kapli sv. Michaela, pokud byste chtěli přispět, podívejte se na stránky kostela Panny Marie Sněžné.Postní doba a Velikonoce 2011
Letos budeme s Ježíšem prožívat příběhy, které ho v životě potkaly, až k jeho poslední
cestě na Golgotu a k jeho vzkříšení...Příběhy si budeme přehrávat pomocí postav-loutek, schválně, jestli děti budou dávat pozor a na konec Luciána zahrají celý příběh samy!
Během každé neděle, kdo si přinese knížečku, dostane do postního navlékání korálků speciální korálek – nálepku. A taky navlékáme opravdické korálky na velké nástěnce, za každé dítě, které se přišlo do kostela pomodlit, do smyčky navlečené z korálků pak chytíme zlé věci a myšlenky, s kterými se snažíme v postní době zápasit....

 


13. března - 1. neděle postní: Ježíš se 40 dní postí a ďábel ho pokouší
20. března - 2. neděle postní: Ježíš vezme apoštoly na horu a tam se promění postního
27. března - 3. neděle postní : Ježíš potká u studny ženu, o žízni, nejen po vodě
3. dubna - 4. neděle postní: Ježíš uzdraví slepého, ten se umyje v rybníce a vidí
10. dubna - 5. neděle postní: Ježíš vzkřísí z mrtvých kamaráda Lazara

17.dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE - Lucián NEBUDE - mše sv. začíná v 9.30 hod svěcením ratolestí
24. dubna - NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ -
Ježíšovo tělo v hrobu nenajde ani Marie Magdaléna, ani Jan a Petr
1. května - 2. neděle velikonoční - Ježíš se zjeví apoštolům a Tomášovi ukáže své rány

8. května - 3. neděle velikonoční - Ježíš se zjeví učedníkům na cestě do Emauz
15. května - 4. neděle velikonoční - Ježíš se představuje jako pastýř.
22. května - 5. neděle velikonoční - "Já jsem cest, pravda a život", říká Ježíš
29. května - 6 neděle velikonoční - Ježíš připravuje učedníky na své nanebevstoupení
5. června - 7. neděle velikonoční -
LUCIÁN NEBYL, mše pro rodiče s dětmi byla spojena - (1. sv. přijímání dětí naší farnosti - fotografie zde)
12. června - slavnost Seslání Ducha Svatého

 


Doba během roku 2011

Celé liturgické mezidobí až do postní doby si povídáme o Ježíšově životě, kde se narodil, jaké měl kamarády, o čem lidem vyprávěl, jaká byla Ježíšova doba, co udělat, aby mu byl člověk blíž... Celou dobu si také pilně lepíme knížku "Ježíš a já" , vybarvujeme a doplňujeme. (stránku si vytiskněte a rozstříhněte)

8. a 9. neděle 6. a 7. neděle 4. a 5. neděle 2. a 3. neděle Začátek

9.1.- Ježíš se narodil v Betlémě, jaká byla jeho rodina a co dělal když byl malý kluk...
16.1.- Ježíš vyrostl v dospělého muže, byl pokřtěn Janem Křtitelem v řece Jordán...
23.1. - Ježíš si vyvolil kamarády, apoštoly, když lovili ryby a oni šli za ním a učili se od něj..
30.1. - Ježíš vyprávěl lidem příběhy, aby věděli, jak mají žít...
6.2.- Ježíš říká: "Vy jste světlo světa..." - čím bych chtěl v životě být, co je to poslání...

Jako průvodce letošní přípravou na Vánoce jsme si "půjčili" dílko paní Marie Fischerové - Kvěchové a VYRÁBÍME ADVENTNÍ KNIHU.
Každý den si vystřihni jeden obrázek a pod něj si nalep do knížečky (kterou si vezmeš na Luciánovi) i správný veršík ze správného dne. A jak budou přibývat obrázky v knížce, tak bude ubývat dnů do Vánoc. A nezapomeň si vše VYBARVIT!!!

 

4. týden 3. týden 2. týden 1. týden

Pustili jsme se do stavby "věže", stavíme pěkně nahoru, blíž k nebi.Každou neděli nám přibývá jedno patro a v něm máme vždycky průvodce, je to buď někdo, o kom vypráví Ježíš v evangeliu nebo je to někdo se světců, ale vždycky jsou to ti, kteří věděli, co a jak dělat správně a k Ježíšovi se přiblížit...

Od nového roku přes postní i velikonoční dobu 2010

 

4. neděle velikonoční3. neděle velikonoční

Postní doba 2010

2. neděle postní 2010

Mandala 2010 - č1.  Mandala 2010 - č.2

  2. neděle během roku 10.1.2010 - Křtu Páně2. neděle po Narození Páně

Ježíš vyprávěl apoštolům příběh o tom, že člověk, který se chce pustit do stavby věže, musí si všechno pěkně připravit, spočítat, co ke stavbě bude potřebovat a ve svém úsilí musí vytrvat! Postavit věž totiž není snadné...
A tak jsme se pustili taky do stavby "věže", stavíme pěkně nahoru, blíž k nebi.Každou neděli nám přibývá jedno patro a v něm máme vždycky průvodce, je to buď někdo, o kom vypráví Ježíš v evangeliu nebo je to někdo se světců, ale vždycky jsou to ti, kteří věděli, co a jak dělat správně a k Ježíšovi se přiblížit... A my se od nich můžeme něco naučit. Na domů dostáváme takovýto malý obrázek - je ke stáhnutí a k vytisknutí.

12.9. Dobrý pastýř... Myslí na všechny své ovečky a nenechá je napospas nebezpečí, tak i my se můžeme na našeho Pastýře spolehnout.( obrázky word, obrázky pdf - již všechny neděle )
19.9. sv. Ludmila a sv. Václav... Babička učila svého vnuka mít ráda Ježíše a z něj se pak stal první křesťanský kníže naší země.
26.9. Lazar a boháč... Kdo se má líp na zemi, neznamená, že má nebe jisté.
3.10. sv. František...světec, který měl rád chudobu a ve všem na Ježíše spoléhal. Založil řád menších bratří - františkánů, kteří spravují i náš kostel!!!
10.10. Uzdravení deseti malomocných...Ježíš je uzdravil všechny, ale jen jeden se vrátil a uměl mu poděkovat.
17.10. Soudce a neodbytná vdova... Vdova tak dlouho prosila soudce, až jí nakonec vyhověl. Bůh se rychle zastane těch, kteří jej dlouho a vytrvale "otravují..."
24.10. Farizeus a celník se modlí v chrámu. Poslouchejte a dávajte pozor - schválně, kdo se modlil správně?
31.10. Zacheus - vyleze až nahoru na strom, aby Ježíše uviděl a Ježíš mu dobře poradí, jak se má dál zachovat v životě.
7.11. sv. Anežka Česká. Královská dcera, ale vzdala se královského života, aby mohla jednou vstoupit do království nebeského.
14. 11. Oblíbený světec svatý Martin. Ale čím nám vlastně může pomáhat i dnes?
21.11. slavnost Ježíše Krista Krále. Naše věž je šťastně dokončena.

 

Velikonoční doba 2010 - konec června 2010

LAVICE Oltář

Od Ježíšova zmrtvýchvstání se lidé scházejí aby se společně modlili, aby si četli z Písma, aby chválili Boha a hlavně aby si vyprávěli o Ježíšovi.
My se ze stejného důvodu neděli co neděli scházíme u Panny Marie Sněžné v kapli sv. Michaela na mši svaté pro rodiče s dětmi. A co v takovém místě - domě Božím - v kostele nebo kapli nesmí chybět? Tak o tom si z Luciánem povídáme. A do našeho prázdného domu dodáváme postupně inventář...
O čem jsme si tedy povídali:
4. dubna (nedělě Zmrtvýchvstání)
11. dubna (2. neděle velikonoční) - o Ježíšově zmrtvýchvstání, o Tomášovi, o prvních křesťanech. Na dům jsme přidělali kříž a je z něho kostel; dovnitř jsme dali KŘÍŽ, PAŠKÁL a KYTIČKU.
18. dubna (3. neděle velikonoční ) - STŮL, OLTÁŘ, u něhož se scházíme k památce na Ježíšovu večeři, povídáme si o Ježíšových oslavách a jídlech s učedníky, kreslíme moje rodina u stolu jí mé oblíbené jídlo
25. dubna (4. neděle velikonoční) - Neděle dobrého pastýře. Do kostela patří LAVICE.
2. května (5. neděle velikonoční) - Ježíš je v kostele ve SVATOSTÁNKU. Mše svatá je hostina s ním (a o této hostině, kde jsme měli chleba a víno, jsme si povídali).
9. května (6. neděle velikonoční) - Nebeský Jeruzalém... Výzdoba - vitráže, sochy, ale taky třeba varhany
16. května - Lucián nebyl, několik dětí z naší farnosti přistoupilo k 1. sv. přijímání
23. května (slavnost Seslání Ducha Svatého) - učedníci byli za zavřenými dveřmi...
30. května ( slavnost Nejsvětější Trojice) - ...Až přijde on, Duch pravdy... čteme o něm od ambónu.
6. června
(10. neděle v mezidobí) - kropenka. Jdeme se podívat do velkého kostela, jestli tam všechno je.
13. června (11. neděle v mezidobí) - Ježíš odpouští hříšnici její chyby a nám odpouští hříchy skrze kněze ve zpovědnici
20. června (12. neděle v mezidobí) - "... vezmi svůj kříž a následuj mne..." - v kostele vidíme zobrazenou křížovou cestu

 


Postní doba 2010

21. února (1. neděle postní) - V POUŠTI se skrývá POKUŠENÍ - ďábel pokouší na poušti Ježíše. /můžete si stáhnout na vybarvení tradiční postní mandaly (mandala č. 1, mandala č.2 (pro menší děti)/.
28. února (2. neděle postní) - v HOŘE je skryto PROMĚNĚNÍ. Abrahám a Izák, Ježíšovo proměnění na hoře.
7. března ( 3. neděle postn í) - objevujeme OBRÁCENÍ. Mojžíš se setkává s Hospodinem v hořícím keři, Ježíš mluví o fíkovníku.

14. března (4. neděle postní) - našli jsme slovo CESTA. A spolu s marnotratným synem i obrácení.
21. března (5. neděle postní)
28. března (Květná neděle)

Od nového roku přes postní dobu 2010

S L O V O je velmi mocné, může potěšit, povzbudit, ale také ublížit. Pomocí slov se člověk s člověkem domluví. Bůh k nám z Bible mluví také skrze Slovo. Některá z těchto slov si pochytáme...
3. ledna (2. neděle po Narození Páně) - Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Příběh o narození Ježíše a o třech králích.
10. ledna (svátek Křtu Páně") - Veleb, duše má, Hospodina.
17. ledna (2. neděle během roku) - Zpívejte Hospodinu píseň novou
24. ledna
(3. neděle během roku) - Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši
31. ledna
(4. neděle během roku) - K tobě se utíkám, Hospodine
7. února (5. neděle během roku) - Chci Tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem
14. února (6. neděle během roku) - Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina


12. dubna - VELIKONOČNÍ NEDĚLE - VZKŘÍŠENÍ (2009)
19. dubna - 2. neděle velikonoční ("nevěřící" Tomáš)
26. dubna - 3. neděle velikonoční ( znak ryby)
3. května - 4. neděle velikonoční ( Ježíš je dobrý pastýř)
10. května - 5. nedle velikonoční (vinný keř)
17. května - 6. neděle velikonoční (Ježíš jde zpátky k Otci)
24. května - Lucián nebyl (1. sv. přijímání dětí, foto zde)
31. května - Seslání Ducha Svatého
7. června - slavnost Nejsvětější Trojice
Doba během roku - 2. částStarozákonní postavy - postní doba 2009

Noe
Abrahám
Mojžíš
O stvoření světa
Velikonoce

DOBA BĚHEM ROKU 2009 - 1. část

Z malého miminka v jesličkách vyrostl velký muž Ježíš, který žil a pracoval jako ostatní lidé. Pak ale začal chodit mezi lidi, učil je a vyprávěl jim, jak mají žít. .. Vybral si kamarády, kteří mu pomáhali. Každý, kdo Ježíše potkal, na tohle setkání určitě nezapomněl, dost často se tímto setkáním změnil celý jeho život. To všechno víme, protože to máme napsáno v důležité lnize, která se jmenuje Bible. O Ježíšovi se píše v části, které se říká NOVÝ ZÁKON.

( Pro rodiče: na domů budou děti dostávat listy stejné grafické úpravy, z kterých si doma můžete skládat jednoduchou dětskou bibličku. Využijte k tomu třeba foliový pořadač, kam si jednotlivé listy budete zakládat. Můžete si je vybarvit, účel je spojení obrázku s velmi jednoduchým a pro děti srozumitelným textem, který můžou číst i začínající čtenáři, vše je spojené s odkazem k jednotlivým evangeliím.)

11.1. Jan Křtitel se potká s Ježíšem u řeky Jordán
18.1.
Ondřej a Šimon potkají Ježíše, Šimon se bude jmenovat Petr
25.1. Jan a Jakub, když loví ryby, potkávají Ježíše
1. 2. Nemocný člověk , posedlý zlým duchem, potká Ježíše v synagóze
8. 2. Petrova nemocná tchýně se potká s Ježíšem a on ji uzdraví
15.2. Malomocný člověk potká Ježíše a a co se pak stane
22.2. Ochrnutý člověk je na lehátku donesený k Ježíšovi
    Nemocná tchýně - 5. neděle během roku  4. neděle - nemocný člověk   Jan a Jakub   Šimon a Ondřej     Jan Křtitel

 

S P O L E Č N Ě
My všichni se plavíme na lodi...

SPOLEČNĚ... se plavíme na veliké lodi jménem CÍRKEV. Postupně zjišťujeme, kdo se nalodil dávno před námi, třeba svatý František nebo svatý Václav, svatá Ludmila. Lodi velí kapitán - JEŽÍŠ. Život námořníků nám pomáhá lépe porozumět tomu, jak to v životě mezi lidmi chodí, jak si pomáhat, jak se spolehnout jeden na druhého...
Každý týden jedna rodina drží hlídku, to znamená, že dostane na domů Luciánovu svíčku a modlí se u ní za naši posádku. Následující neděli ji děti přinesou zpátky spolu s obrázkem své rodiny a poví nám, za co všechno se přes týden modlily. Tyto přímluvy se připisují na lodní plachtu a vy si je tady můžete přečíst.

SPOLEČNĚ jsme 7. září sledovali napínavý příběh o zvířátkách, jak se zachránila na kládě před potopou. A když  s p o l e č n ě zapádlovala ocásky stejným směrem, doplula až ke břehu.
Hlídka pro tento týden: Šimon a Líza (a maminka Líza a tatínek Martin a miminko, které se teprve narodí)

SPOLEČNĚ jsme se 14. září zachránili na krásné lodi. Ta loď má (zatím tajné) jméno C - - - - V. Můžete se nalodit kteroukoli neděli a plout s námi.
Kapitán: Ježíš
Hlídka pro tento týden: Péťa a Nellinka (a tatínek Martin, maminka Ludmila)

SPOLEČNĚ jsme si 21. září povídali o tom, jak to chodí na lodi. Vyrobili jsme si lodní plachtu, na kterou si píšeme, za co se modlíme. Naše modlitby jsou totiž jako dobrý vítr do plachet. Na naši loď se "nalodila" Verunka Sixtová (= měla křtiny). Mysleli jsme na ni a přišli jsme se podívat na celý obřad křtu.
Hlídka pro tento týden: Daník

SPOLEČNĚ jsme si 28. září připomněli život svatého Václava, českého panovníka. Víme už, že naše velká loď se jmenuje CÍRKEV a jako každá správná loď potřebuje vlajku. Proto jsme si ji vyrobili.
Hlídka pro tento týden: Adam a Samuel

SPOLEČNĚ jsme si 5. října předvedli divadlo o svatém Františkov i, který je důležitá postava v posádce naší lodi.
Hlídka pro tento týden: František a Verunka (tatínek Martin, maminka Martina a miminko, které se teprve narodí)

SPOLEČNĚ jsme si 12. října povídali o tom, že slavení mše svaté je jedna veliká oslava. Dá se poznat podle oblečení, jestli jdeme do kostela, na ples, na fotbal nebo plavat?
Hlídka pro tento týden : Matěj

SPOLEČNĚ jsme 19. října (při misijní neděli) na lodi procestovali svět. Přišli jsme na to, že děti potřebují lásku, něco k snědku, domeček a pár hraček, ať už žijí v Indii, v Mexiku, v Mongolsku, v Africe, na Aljašce, anebo u nás v Čechách.
Hlídka pro tento týden : Tadeáš a Matouš z Chuchle

SPOLEČNĚ jsme si 26. října povídali o tom, že pokud mají námořníci doplout do cíle, potřebují také kompas a mapu. Pro nás jsou takovou mapou Boží přikázání (Desatero) a hlavně ta největší přikázání od Ježíše: Miluj Pána Boha a miluj bližního.

SPOLEČNĚ jsme 2. listopadu hráli ten známý příběh o veliké bouři na moři. O tom, jak Ježíš loď i námořníky zachránil. Společně jsme zachraňovali i my - a to duše - hodili jsme jim záchranný kruh s modlitbou. Po mši se šlo také s farářem Tondou na hřbitůvek za kostelem.

SPOLEČNĚ jsme si 9. listopadu povídali o svatém Martinovi, o hvězdách a světle v nás. A z hvězdiček jsme slepili i lampión!
Hlídka pro tento týden: Mikuláš

SVATÍ - TI UŽ JSOU V NEBI
(od Velikonoc do prázdnin 2008)

25. května - Svatý Jan Nepomucký.
1. června -
Svatá Zdislava
8. června - Lucián NEBUDE, při dětské mši sv. je křest. Aspoň si připomeneme svůj křest křestní knížkou
15. června -
Svatý Antonin Paduánský
22. června - Svatý Jan Křtitel

Svatý Jan Nepomucký - ochránce mostů... Mosty spojují dva břehy, mosty spojují lidi. Svatý Jan Nepomucký je také ochránce tajemství. Umíme udržet tajemství???

Svatá Zdislava - uměla léčit a ošetřovat lidi. Svatá Zdislavo - pomáhej nám, abychom se měli u nás doma všichno rádi, abychom se uměli postarat o chudé a nemocné a abychom měli Pána Boha rádi stejně jako ty.

Svatý Antonín - ochránce manželství, žen a dětí, chudých a starých lidí; pomocník v každé nouzi; patron pošťáků, lodníků... Svatý Antoníne, buď nám pomocníkem v každé nouzi, dej, ať dokážeme svědčit jiným lidem o Bohu jako ty. Amen.

Svatý Jan Křtitel - předchůdce Pána Ježíše.

svatý Jan Křtitel  Svatý Antonín   Svatá Zdislava   Svatý Jan Nepomucký

 

PODOBY JEŽÍŠE
(VELIKONOČNÍ DOBA 2008)

23. března (Hod Boží velikonoční) - Ježíš vstal z mrtvých .
30. března (2. neděle velikonoční) - Ježíš jako ten, kdo trpěl a ukazuje Tomášovi své
rány
  4. dubna (3. neděle velikonoční) - Ježíš jako ten, kdo se dává jako chléb a víno
13. dubna (4. neděle velikonoční) - Ježíš jako
pastýř
20. dubna (5. neděle velikonoční) - Ježíš jako ten, kdo ukazuje cestu
27. dubna (6. neděle velikonoční) - Ježíš jako ten, kdo miluje
   4. května (7. neděle velikonoční) - Ježíš jako ten, kdo vstoupil na nebe

11. května (Seslání Ducha Svatého)
18. května přistoupilo několik dětí z naší farnosti k prvnímu sv. přijímání.

B ěhem velikonoční doby děti nedostávají úkoly na domů, ale SBÍRAJÍ šest obrázků s podobami Ježíše, které na Luciánovi dostanou. Pokud si chcete připomenout (a třeba si i něco vybarvit) z nedělního Luciána, klikněte zde ( oddíl "na domů") Použili jsme několik obrazů Radka Brože (1967 - 1996) - více zde
2. neděle velikonoční
3. neděle velikonoční

4. neděle velikonoční - Dobrý pastýř

Ježíš žije!
5. neděle velikonoční
6. neděle velikonoční
4. května 7. neděle velikonoční - Nanebevstoupení

          

ŽIVOT JEŽÍŠE
(od doby vánoční přes postní dobu až k Velikonocům 2008)

Při mších s Luciánem sledujeme Ježíšův příběh do jeho narození v Betlémě až do Velikonoc. Na barevné tabuli v kapli nám postupně přibývají obrázky...

6. ledna (Zjevení Páně) : Mudrce přivádí do Betléma záře hvězdy .
13. ledna (Křtu Páně): Řeka Jordán .
20. ledna (2. neděle v mezidobí): Ještě jednou o křtu a o vodě .
27. ledna (3. neděle v mezidobí): Lucián byl nemocný
3. února (4. neděle v mezidobí): Ježíš si vybírá učedníky ( moře ) a na hoře jim vypráví .
10. února (1. neděle postní): Ježíš se modlí na poušti a pak přemůže ďábla.
17. února (2. neděle postní): Ježíše se na hoře promění a zastíní ho oblak .
24. února (3. neděle postní): Ježíš mluví se samařskou ženou o tom, že on je pramen věčného života.
2. března (4 neděle postní): Ježíš, když použije hlínu (bláto), zázračně uzdraví slepého.
9. března (5. neděle postní): Ježíš vzkřísí mrtvého přítele Lazara, který ležel v hrobě ve skále .
16. března je Květná neděle a NENÍ mše pro rodiče s dětmi a Lucián.

Oblak Skála (hrob Lazara) Poušť řeka Jordán Moře Moře Zář hvězdy Zář hvězdy Bláto (uzdravení slepého) Pramen Hora (a proměnění)